1. DDS
 2. /
 3. FAQ položky
 4. /
 5. Ako funguje doplnkové dôchodkové sporenie?

Ako funguje doplnkové dôchodkové sporenie? 

Princíp doplnkového dôchodkového sporenia je založený na pravidelnom sporení prostriedkov, ktoré sú dlhodobo zhromažďované a zhodnocované na vašom osobnom účte v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
Ide o výhodnú, aj štátom podporovanú formu zabezpečenia sa na dôchodok s možnosťou využitia daňovej úľavy až do 180 Eur. Zároveň môžete získať aj príspevky od svojho zamestnávateľa, vďaka čomu si môžete výrazne zvýšiť svoj budúci dôchodok. Úspory vrátane príspevkov zamestnávateľa sú na vašom osobnom účte s právom dedenia.
U nás si môžete zvoliť optimálnu investičnú stratégiu Comfort lifeTB, ktorá je výnimočná svojou jednoduchosťou a je postavená na sporení v jednom fonde, ktorý sa prispôsobuje veku sporiteľa. Stačí si vybrať vhodný fond, ktorý zodpovedá vášmu predpokladanému odchodu do dôchodku.

Čo je účelom DDS?

Účelom doplnkového dôchodkového sporenia je umožniť vám získať doplnkový dôchodkový príjem v starobe alebo doplnkový dôchodkový príjem v prípade skončenia tzv. rizikových prác.

Kto môže uzatvoriť účastnícku zmluvu s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou?

Účastnícku zmluvu s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou môže uzatvoriť

 • zamestnanec alebo
 • fyzická osoba, ktorá dovŕšila najmenej 18 rokov veku (napr. samostatne zárobkovo činná osoba - podnikateľ, bez ohľadu na to, či vedie účtovníctvo t.j. uplatňuje preukázateľné daňové výdavky, alebo uplatňuje paušálne výdavky, nezamestnaná osoba, študent).

Zmluva je uzatvorená a nadobúda platnosť dňom jej podpísania. 
Zmluva nadobúda účinnosť dňom pripísania prvého príspevku na osobný účet účastníka.

Kto musí uzatvoriť zmluvu s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou?

Účastnícku zmluvu je povinný uzatvoriť zamestnanec, ktorý vykonáva tzv.rizikové práce, a to do 30 dní od začatia výkonu týchto prác.
Zamestnávateľskú zmluvu je povinný uzatvoriť zamestnávateľ, ktorý zamestnáva zamestnancov, ktorí vykonávajú tzv. rizikové práce, a to do 30 dní od začatia výkonu týchto prác.

Môžem kedykoľvek zrušiť zmluvu o DDS?

Zmluvu nie je možné zrušiť dohodou alebo výpoveďou.

Účastnícka zmluva môže zaniknúť len:

 • vyplatením poslednej splátky doplnkového dôchodku
 • vyplatením jednorazového vyrovnania
 • prevodom prostriedkov účastníka do poisťovne, ak účastník požiada o vyplácanie doživotného doplnkového dôchodku
 • na základe rozhodnutia súdu
 • v deň prestupu účastníka z DDS TB do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
 • odstúpením od účastníckej zmluvy uzatvorenej na diaľku podľa osobitného predpisu
 • uplynutím obdobia dvoch rokov odo dňa jej uzatvorenia, počas ktorého nebol v prospech účastníckej zmluvy zaplatený žiadny príspevok alebo
 • uplynutím obdobia dvoch rokov, počas ktorého hodnota osobného účtu bola nulová

Ako zistím stav prostriedkov na svojom osobnom účte v DDS TB a kedy dostanem výpis z osobného účtu?

Ak ste klientom Tatra banky, môžete cez Internet bankingTB (v časti DDS  => Stav na účte) alebo cez mobilnú aplikáciu Tatra banky kedykoľvek získať informácie o aktuálnom stave vášho osobného účtu v DDS Tatra banky. Neklienti Tatra banky môžu využiť elektronický portál DDS Online na našej stránke.
Okrem toho, každoročne, najneskôr do konca februára obdržíte bezplatne výpis z osobného účtu za predchádzajúci rok. Výpis zasielame na adresu trvalého pobytu, resp. na korešpondenčnú adresu, ktorú si klient zvolil.
V priebehu roka môžete získať výpis kedykoľvek na požiadanie, a to do 15 pracovných dní od doručenia písomnej žiadosti do DDS TB.

Zdaňujú sa dávky z doplnkového dôchodkového sporenia pri výplate? Ak áno, v akej výške?

Áno, jednotlivé dávky sa pri výplate zdaňujú tak, že z príslušnej dávky sa odpočítajú všetky zaplatené príspevky a rozdiel, t.j. výnos sa zdaní 19 % zrážkovou sadzbou dane podľa zákona o dani z príjmov .
Túto zrážku dane vykoná priamo DDS Tatra banky pri výplate dávky, tým sa daňová povinnosť daňovníka považuje za splnenú.

Kedy si môžem uplatniť daňovú úľavu?

Daňovú úľavu si môžete uplatniť, ak ste uzatvorili účastnícku zmluvu po 1.1.2014 alebo ste podpísali dodatok k platnej účastníckej zmluve na nové podmienky platné od 1.1.2014, ktoré zaviedla novela zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení a súčasne nie ste poberateľom doplnkového starobného alebo výsluhového dôchodku na základe účastníckej zmluvy podpísanej do 31.12.2013

Vďaka daňovej úľave si môžete každoročne odpočítať zo základu dane vlastné príspevky až do výšky 180 EUR, a tak ušetriť na dani z príjmu 34,20 EUR

Upozornenie: ak využijete predčasný výber a od roku 2014 ste si uplatnili odpočítateľnú položku, máte povinnosť uplatnenú daňovú úľavu vrátiť.

Blog a Novinky

Prinášame vám lepší dôchodok už viac ako 20 rokov.

Blogy
Starneme rýchlejšie, ako si myslíme

Starneme rýchlejšie, ako si myslíme

Slovensko rýchlo starne – tieto slová už počul asi každý z nás. Napriek tomu si iba málo ľudí uvedomuje, o aký veľký problém v skutočnosti ide a aké vážne sú jeho dôsledky.

Blogy
Ako sa vás dotknú znížené odvody do II. piliera?

Ako sa vás dotknú znížené odvody do II. piliera?

Dôchodkové sporenie môžeme prirovnať k behu na dlhú trať. Občas vás potrápia náročné situácie, ale so správne zvolenou prípravou im dokážete čeliť a úspešne dosiahnuť vami vytýčený cieľ.

Blogy
Dôchodkové fondy dosahujú atraktívne zhodnotenia

Dôchodkové fondy dosahujú atraktívne zhodnotenia

Dôchodkovým fondom sa počas posledného roka darilo a klienti v III. pilieri v súčasnosti dosahujú nadštandardné zhodnotenie svojich úspor.

Všetky články 

Poradíme vám?


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/dds/faq-polozky/